- ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษ

- แบบสอบถามความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป