ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม
Asst.Prof.Dr.Kanda  Janyam
คณบดี
(Dean)
E-mail: kanda.j@psu.ac.th
Phone: 074 286700

ข้อตกลงเบื้องต้น

  • กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะศิลปศาสตร์ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะศิลปศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน
Powered by BreezingForms
Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand Tel.0-7428-9555 Fax.0-7428-6707

Search