ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและรายการเบิกจ่าย ผ่านระบบเบิกเงินสวัสดิการพนักงาน

 1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มอ 003.4.4/65-ว 358 ลว.6 ต.ค. 65 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนพนักงาน เรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 2. ประกาศ เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565
 3. กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขปี 2565
 4. หนังสือที่ มอ 026/222 ลว 24 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกองทุนพนักงาน เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (การแนบใบรับรองแพทย์)
 5. หนังสือที่ มอ 026/ว 193 ลว 1 พ.ค. 60 เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลค่านวดแพทย์แผนไทย กรณีเป็นผู้ป่วยนอก ของข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ
 6. ประกาศ เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
 7. ระเบียบว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 8. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 7 พ.ศ. 2554
 9. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 10. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2553
 11. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเรื่องการนำเงินรายได้ของกองทุนฝากไว้กับสถานบันการเงิน พ.ศ. 2551
 12. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551
 13. ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551
 14. ระเบียบว่่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2550

 

แบบฟอร์มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ

 

แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการ/ ข้าราชการบำนาญ

 

 

Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand Tel.0-7428-9555 Fax.0-7428-6707

Search