ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน

ข้อ 1. ผู้ส่งผลงาน  
 
Username    
Password      
คำนำหน้าชื่อ   นาย นาง นางสาว    
ชื่อ    
นามสกุล    
Title   Mr. Mrs. Miss.    
Name    
Lastname    
E-mail      
เบอร์โทรศัพท์      
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่      
ประเภทอาหาร   ไทย ฮาลาล มังสวิรัติ    
 
ข้อ 2. ชื่อผลงาน  
 
ชื่อผลงาน(ภาษาไทย)    
 
ชื่อผลงาน(ภาษาอังกฤษ/ภาษาอื่นๆ)    
 
จากมหาวิทยาลับ/สถาบัน  
   
ข้อ 3. รูปแบบการนำเสนอ  
 
รูปแบบการนำเสนอ      
ข้อ 4. สาขาวิชาที่นำเสนอ  
 
สาขาผลงานที่นำเสนอ      
 
ข้อ 5. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  
 
ชื่อ    
นามสกุล    
Name    
Lastname    
ตำแหน่งทางวิชาการ    
หน่วยงานที่สังกัด/ภาควิชา    
คณะ    
E-mail      
เบอร์โทรศัพท์      
โทรสาร      
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่      
 
ข้อ 6. การตีพิมพ์ผลงานวิชาการหลังการประชุม(Proceedings)  
 
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการหลังการประชุม   yes no    
 
 


Logo Nav - Start Bootstrap Template