• วันเวลาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์/สอบสารนิพนธ์  หลักสูตรศศ.ม.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาคปกติและพิเศษ)
  • วันเวลาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (ภาคปกติ)
  • วันเวลาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หลักสูตรศศ.ม.สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติและพิเศษ

  • Miss Handini Trisasanti สอบวิทยานิพนธ์วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00-18.00 ห้องพุทธชาด

  •  วันเวลาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์  

 

  • วันเวลาสอบวัดคุณสมบัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา