คณะศิลปศาสตร์

วิสัยทัศน์ : “คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน”

พันธกิจ

  1. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21
  3. ทำนุบำรุงส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงความเป็นไทย และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม


 ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

พันธกิจ : จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่านิยิม : มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม